Město Kaznějov
Město Město Kaznějov

Organizační řád

ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Městského úřadu Kaznějov

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Městský úřad Kaznějov (dále jen úřad) je orgánem města Kaznějov. Jeho postavení a působnost vychází ze zákona o obcích, z dalších souvisejících právních předpisů a z tohoto organizačního řádu.

2. Sídlo úřadu je na adrese Ke Škále 220, Kaznějov 331 51. Sídlo úřadu se uvádí v záhlaví listin vystavených úřadem v samostatné či přenesené působnosti pod označením orgánu města – úřadu.

3. Úřad vykonává přenesenou působnost ve věcech stanovených zvláštními zákony na území města Kaznějov, které tvoří správní obvod města Kaznějov. Při výkonu přenesené působnosti se řídí zákony a dalšími právními předpisy, včetně právních předpisů vydaných krajem a městem.

Písemnosti vyhotovené orgánem města v přenesené působnosti, s výjimkou nařízení města, se označují slovy „Městský úřad Kaznějov“ a případně se uvádí název odboru, který písemnost vyhotovil. Ve věcech výkonu státní správy na svěřeném úseku podepisuje rozhodnutí a jiné písemnosti určená oprávněná úřední osoba (vedoucí příslušného odboru).

4. V oblasti samostatné působnosti města úřad zejména:

a) plní úkoly uložené zastupitelstvem města

b) plní úkoly uložené radou města

c) pomáhá výborům zastupitelstva města a komisím rady města v jejich činnosti, vytváří podmínky pro plnění jejich úkolů, organizačně a administrativně zajišťuje jejich chod.

Při výkonu samostatné působnosti se řídí zákony a dalšími právními předpisy, včetně právních předpisů vydaných krajem a městem.

Písemnosti vyhotovené v samostatné působnosti se označují slovy „Město Kaznějov“ a podepisuje je starosta nebo jím pověřený zaměstnanec.

5. Při plnění úkolů úřad spolupracuje s dalšími orgány města, jeho příspěvkovými organizacemi a organizačními složkami a plní vůči nim úkoly uložené zastupitelstvem a radou. Vztahy úřadu k dalším orgánům města a k městem zřízeným organizacím upravuje zákon.

Při plnění svých úkolů spolupracuje s ostatními orgány státní správy a samosprávy.

6. K označování a podepisování písemností je používáno razítko s označením „Město Kaznějov“ nebo „Městský úřad Kaznějov“ pokud není zvláštním zákonem stanoveno povinné užívání úředního razítka se státním znakem.

7. Úřad zřizuje na veřejně přístupném místě (před budovou úřadu) úřední desku, na které jsou zveřejňovány informace orgánů města, obsah úřední desky je zároveň zveřejňován dálkovým přístupem na elektronické adrese www.kaznejov.cz.

II. ORGNIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU A JEHO ŘÍZENÍ

Úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu a zaměstnanci města zařazení

do městského úřadu.

Počet zaměstnanců města stanovuje rada města.

1. Starosta

 • plní úkoly a vykonává pravomoci jemu stanovené v zákoně o obcích a v dalších právních předpisech
 • zastupuje město navenek, přičemž právní úkony, které vyžadují schválení zastupitelstvem případně radou města, může provést jen po jejich předchozím souhlasu a v jeho mezích
 • je ze své činnosti odpovědný zastupitelstvu města
 • plní úkoly uložené jednacími řády orgánů města a usneseními zastupitelstva a rady města
 • vystupuje jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních předpisů vůči tajemníkovi městského úřadu
 • podepisuje právní předpisy města
 • řídí činnosti při plnění úkolů obrany a ochrany obyvatel v době mimořádné situace a případně ukládá povinnost právnickým osobám poskytnout osobní a věcnou pomoc pří odstraňování následků mimořádné události a o těchto opatřeních neprodleně informuje radu
 • zastupuje v době nepřítomnosti tajemníka.

 

2. Místostarosta

 • zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti a v době, kdy starosta nevykonává svoji funkci
 • plní úkoly v samostatné působnosti svěřené mu zastupitelstvem nebo radou města
 • za svoji činnost je zodpovědný radě a zastupitelstvu.

 

3. Tajemník městského úřadu

 • je vedoucím úřadu, jmenuje a odvolává ho starosta se souhlasem ředitele krajského úřadu
 • plní úkoly stanovené zákonem o obcích a dalšími právními předpisy
 • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou
 • je odpovědný za vytváření podmínek pro zajištění činnosti úřadu
 • zajišťuje agendu GDPR
 • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města
 • vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád městského úřadu a další vnitřní směrnice, nevydává-li je rada
 • pro zajištění svých řídících pravomocí vydává pokyny, příkazy a informace.

 

4. Odbory městského úřadu

Odbory zřizuje rada města. Práci příslušného odboru řídí a za jeho celkovou činnost odpovídá vedoucí odboru, který je jmenován a odvoláván radou města na návrh tajemníka; ve své činnosti je vázán zákonem o obcích a dalšími právními předpisy, které souvisí s výkonem kompetencí svěřených jeho odboru.

Koordinaci činnosti jednotlivých odborů určuje tajemník, popř. starosta nebo místostarosta. Odbory mají povinnost spolupracovat v rámci problematiky, která spadá do jejich působnosti, jedná se především o shromažďování stanovisek, předkládání odborných názorů a řešení závažných úkolů, které přesahují rámec jednoho odboru. V případě nejednoznačného stanovení působnosti, do které konkrétní úkol spadá, plní jej odbor, který určí tajemník, starosta nebo místostarosta.

Kompetenční spory mezi odbory úřadu řeší tajemník.

4.1. Odbor organizační, správní a finanční

 • komplexní výkon matriční agendy města, komplexní zajišťování státoobčanské agendy města, koordinace občansko správních záležitostí, provádění vidimace a legalizace dokladů a úředních listin a podpisů, kompletní agenda Czech-Pointu, organizační zabezpečení voleb všech stupňů referenda a sčítání lidu, organizační zabezpečení práce Komise k projednávání přestupků města Kaznějov
 • komplexní zajišťování spisové služby a péče o dokumenty (podatelna, výpravna, skartační řízení)
 • administrativní a sekretářské činnosti pro kancelář starosty, místostarosty a tajemníka
 • zabezpečení tiskopisů, kancelářského materiálu a vybavení pro činnost úřadu
 • obsluha úřední desky včetně elektronické 
 • plnění úkolů na úseku vztahů k veřejnosti
 • spolupráce při vydávání Kaznějovského zpravodaje
 • příprava a zajištění oslav životních jubileí, vítání občánků, zahájení a ukončení školní docházky, spolupráce s klubem důchodců a dalšími spolky a organizacemi
 • komplexní účetnictví, evidence majetku, platební styk, pokladní služba, poplatkové agendy, spolupráce při sestavování žádostí o dotace, vyúčtování dotací, příprava podkladů a spolupráce při sestavování rozpočtu a rozpočtových opatření, kontrola hospodaření podle rozpočtu, spolupráce při sestavování závěrečného účtu, finanční kontrola příspěvkových organizací
 • statistická hlášení

 

4.2. Odbor technický

 • správa, opravy a údržba movitého i nemovitého majetku města
 • úklid a údržba veřejných prostranství, místních komunikací, chodníků, údržba zeleně,
 • správa bytového fondu města
 • správa Víceúčelového kulturního zařízení
 • zajištění provozu kotelen v budově MěÚ, DPS, MŠ u tov. a zdravotního střediska
 • zajištění řádné funkce veřejného osvětlení, kanalizačního a vodovodního řadu, plynového zařízení, komunikačních sítí
 • odpadové hospodářství města
 • zajištění funkce hřbitova
 • evidence dopravního parku
 • vyřizování věcných břemen ve vztahu k majetku města
 • agenda týkající se nákupu, prodeje, směny nebo pronájmu movitého i nemovitého majetku města, změny územně plánovací dokumentace města, projednávání a vyjadřování se k územně plánovacím dokumentacím sousedních obcí a kraje
 • podíl na přípravách dlouhodobé koncepce výstavby města, sestavování rozpočtu města
 • dozor nad plněním rozpočtu v oblasti vlastní působnosti
 • správní řízení týkající se komunikací
 • evidence čísel popisných
 • vydávání povolení na umístění reklamních zařízení
 • plnění úkolů na úseku ochrany životního prostředí
 • podíl na přípravě nebo realizaci výběrových řízení
 • všechny fáze realizace staveb, u kterých je investorem město
 • archivace projektové a stavební dokumentace staveb
 • odchyt volně pobíhajících psů

5. Úředníci

 • jedná se o zaměstnance města zařazené do úřadu podílející se na výkonu správních činností
 • jsou začleněni do odborů
 • jsou podřízeni tajemníkovi a bezprostředně vedoucímu příslušného odboru
 • vykonávají svoji činnost v souladu se zákony a ostatními právními předpisy včetně usnesení vlády ČR, směrnic a instrukcí ústředních orgánů státní správy, jakož i pracovním řádem a svou pracovní smlouvou
 • konkrétní pracovní povinnosti jsou jim stanoveny v písemné pracovní náplni.

6. Ostatní zaměstnanci

 • jedná se o zaměstnance zařazené do městského úřadu, kteří nejsou úředníky
 • vykonávají servisní, správcovskou, úklidovou a obdobnou činnost v rámci struktury městského úřadu.

 

7. Společná odpovědnost všech zaměstnanců

Všichni zaměstnanci odpovídají

 • za hospodárné a efektivní nakládáním se svěřeným majetkem
 • za hospodaření s finančními prostředky dle schváleného rozpočtu za dodržování zásad hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti
 • za provádění kontrolní činnosti v oblasti svěřené působnosti a za včasné informování o poznatcích z této činnosti
 • za přípravu a obstarání podkladů pro jednání zastupitelstva a rady města a za plnění úkolů ukládaných zastupitelstvem nebo radou města
 • za dodržování platného pracovního řádu, spisového a skartačního řádu, zásad GDPR, směrnic, vnitřních předpisů úřadu a vyhlášek vydávaných městem
 • za dodržování zásad BOZP na svých pracovištích.

 

8. Předávání a přejímání funkcí, zastupování zaměstnanců

 • při předávání funkcí nebo pracovních míst se sepíše písemný předávací protokol, který obsahuje informace o předávaných dokumentech, stavu finančních prostředků nebo jiných majetkových hodnot a případných rozpracovaných pracovních úkolech; protokol podepisuje předávající, přejímající a tajemník
 • v případě, že se zaměstnancem byla uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti, provede se inventura svěřeného majetku
 • o zastupování jednotlivých zaměstnanců rozhoduje tajemník po konzultaci s vedoucím odboru
 • příslušný zaměstnanec je povinen informovat svého zástupce o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na výkon svěřených pracovních činností.

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Přílohou organizačního řádu je Organizační struktura Městského úřadu Kaznějov.

2. Organizační řád včetně příloh a jeho změn schvaluje Rada města Kaznějov.

3. Organizační řád nabývá účinnosti 1.2.2021.

 

Ing. Eliška Bartásková                                                           Mgr. Eva Šimlová

tajemnice                                                                               starostka

Schváleno Radou města Kaznějov dne 13.1.2021.č. us. 556

struktura Měú 2022 (151.06 kB)

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1
29 30 1 2 3 4 5

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:7
DNES:112
TÝDEN:1246
CELKEM:995041

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky