Město Kaznějov
Město Město Kaznějov

Organizační řád

Organizační řád Městského úřadu Kaznějov

 

Čl. I.

Základní ustanovení

Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení městského úřadu Kaznějov, zásady činnosti a řízení úřadu, dělbu práce mezi jeho složkami a jejich vzájemné vztahy.

 

Čl. II

Postavení a působnost úřadu

 

 1. Postavení a působnost městského úřadu a jeho povinnosti upravuje zákon 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) a pokud jde o působnost, též zvláštní zákony.
 2. Městský úřad plní úkoly v oblasti samostatné i přenesené působnosti. Jeho vztahy k orgánům upravuje zákon o obcích.
 3. V oblasti samostatné působnosti odpovídá městský úřad radě města. Ve věcech přenesené působnosti je podřízen Krajskému úřadu Plzeňského kraje, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
 4. V oblasti samostatné působnosti◦plní úkoly, které mu uložila rada města nebo zastupitelstvo města a podílí se na přípravěpodkladů pro jednání rady a zastupitelstva
   
 • pomáhá výborům zastupitelstva města a komisím rady města v jejich činnosti
 • plní úkoly zakotvené v systému finanční kontroly MěÚ
   

 

 1. V oblasti přenesené působnosti vykonává městský úřad:
 2. v územním obvodu města státní správu v rozsahu stanoveném § 61 zákona o obcích, s výjimkou věcí, které patří do působnosti rady města, komise nebo zvláštního orgánu.
 3. Orgány města jsou:a.Zastupitelstvo města Kaznějov 15 členné
   
 • b.Rada města 5 členná
 • c.Starosta města
 • d.Výbory - finanční a kontrolní
 • e.Komise zřízené radou
 • f.Městský úřad
   

Zastupitelstvo města, rada města i starosta mají určené pravomoci i povinnosti zákonem o obcích.

Komise zřízené radou města: stavební, přestupková, SPOZ.

Výbory zřízené zastupitelstvem města na základě § 117 odst. 2 zákona o obcích : kontrolní a finanční.
 

 1. Matriční obvod tvoří územní obvody těchto obcí a jejich místních části: Kaznějov, Obora, Dobříč, Jarov, Koryta, Rybnice, Čivice.
 2. Vztahy městského úřadu k zastupitelstvu města a k radě města jsou upraveny zákonem o obcích.

 

Čl. III.

Vnitřní členění městského úřadu

 

 1. Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu a další zaměstnanci města.
 2. Městský úřad se člení do odborů, které plní úkoly v samostatné působnosti, kterými je pověří rada města, nebo které vyplývají z příslušných právních předpisů nebo z tohoto organizačního řádu.
 3. Městský úřad se člení do těchto odborů:
   
 • organizačně správní a finanční (matrika, evidence obyvatel, komplexní účetnictví, pokladna, spisovna, informace, knihovna)
 • technický ( výstavba, životní prostředí a správa majetku, byty)
   
 1. Odbory jsou povinny v rozsahu své působnosti vzájemně si poskytovat informace o úkolech,které plní, vydávat stanoviska a posudky potřebné pro ostatní odbory a projednávat s nimi záležitosti spadající do jejich kompetence. Spory o kompetencích řeší tajemník.
 2. Jménem městského úřadu jedná starosta města, na základě zmocnění starosty a v rozsahu svěřené působnosti místostarosta, tajemník městského úřadu a vedoucí odborů. Ostatní pracovníci mohou jménem městského úřadu jednat jen na základě zmocnění.
 3. Celkový počet pracovníků MěÚ a organizační členění stanoví rada města.

 

Čl. IV.

Řízení městského úřadu

 

 1. Postavení zaměstnanců města , zařazených do městského úřadu , je dáno zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků.
 2. V případě nutné koordinace činnosti nebo stanovisek jednotlivých odborů je koordinátorem tajemník. Stejně tak spory, vzniklé mezi odbory městského úřadu při zabezpečování pracovních úkolů řeší tajemník městského úřadu.

 

Čl. V.

Starosta města

 

 1. V čele městského úřadu je starosta města, který odpovídá za činnost úřadu v oblasti samostatné působnosti zastupitelstvu města a radě města. Je odpovědný ve smyslu zákona 320/2001 Sb., za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly. Činnost zaměstnanců městského úřadu řídí prostřednictvím tajemníka, který je jejich bezprostředním nadřízeným .
 2. Plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních přepisů vůči tajemníkovi městského úřadu a zaměstnancům obce nezařazeným v městském úřadě a je jim bezprostředně nadřízeným.
 3. Zastupuje tajemníka v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu.
 4. Přijímá opatření k připravenosti městského úřadu a příspěvkových organizací založených nebo zřízeným městem na plnění úkolů za branné pohotovosti státu a spojených s řešením mimořádných událostí (živelné pohromy, nehody, jiná nebezpečí). Hrozí-li nebezpečí z prodlení, ukládá právnickým osobám povinnost poskytnout osobní a věcnou pomoc přiodstraňování následků živelné pohromy nebo jiné mimořádné události a o svých opatřeních bezodkladně informuje radu města.

 

Čl. VI.

Místostarosta

 

 1. Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti a plní úkoly svěřené mu tímto organizačním řádem. Ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu a radě města.
 2. Zabezpečuje plnění rozpočtu a usnesení zastupitelstva na úseku lesního hospodářství.
 3. Zodpovídá za plnění úkolů na úseku civilní obrany.

 

Čl. VII.

Tajemník úřadu

 

 1. Zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města.
 2. Plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou.
 3. Stanoví podle zvláštních právních předpisů zařazení do platových tříd a stupňů; stanoví platy všem zaměstnancům města, zařazeným do městského úřadu, sleduje platové postupy,stanovuje výši osobního příplatku, příplatku za vedení a případné odměny.
 4. Plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu. Vede osobní agendu pracovníků města, uzavírá s nimi pracovní smlouvy a ukončuje je (výpovědi, dohody o rozvázání pracovního poměru, odchod do důchodu).
 5. Vydává spisový řád, skartační plán a pracovní řád městského úřadu a další vnitřní směrnice, nevydává-li je rada města.
 6. Odpovídá za zpracování návrhů právních předpisů města, zajišťuje dozor nad zákonností právních předpisů a jiných opatření orgánů města.
 7. Dbá o účelnou organizaci práce úřadu, plynulý chod jeho činnosti, ve spolupráci s vedoucími odborů připravuje pro radu města návrh organizačního řádu včetně jeho příloh.
 8. Odpovídá za celkovou personální situaci, sleduje odbornou úroveň zaměstnanců a projednává s nimi způsob zvyšování kvalifikace.
 9. Zajišťuje zpracování plánu vzdělávání a prohlubování kvalifikace úředníků dle zvláštního zákona.
 10. Sestavuje návrh rozpočtu v souladu s požadavky a potřebami města, dle podkladů jednotlivých odborů městského úřadu pro zastupitelstvo města; sleduje jeho plnění, navrhuje odůvodněné změny v rozpočtu v závislosti na změnách v příjmové a výdejové části; zajišťuje jeho přezkoumání krajským úřadem a jeho zveřejnění.
 11. Plní povinnosti příkazce operace podle § 15 vyhl. 64/2002 Sb. na úseku sociálního fondu.
 12. Zajišťuje řídící kontrolu podle § 26 a 27 zákona 320/2001 Sb.

 

Čl. VIII.

Vedoucí odboru

 

Vedoucí odborů řídí práci příslušného odboru a odpovídá za jejich celkovou činnost. Má tato práva a povinnosti:

 

 1. Stanovuje v rozsahu činnosti odboru konkrétní úkoly svým podřízeným a přijímá opatření k jejich zajištění.
 2. Zajišťuje spolupráci s ostatními odbory, v případě potřeby vyžaduje při plnění úkolů úřadu pomoc příslušného odboru.
 3. Dbá na hospodárnost při vynakládání finančních prostředků a při hospodaření s materiálně technickými prostředky.
 4. Kontroluje výkon státní správy na svěřeném úseku v rozsahu přenesené působnosti.
 5. Zpracovává podklady pro obecně závazné vyhlášky a nařízení, kontroluje jejich dodržování v rámci působnosti odboru a navrhuje příslušná opatření.
 6. Zodpovídá za vyřízení petic , stížností, oznámení a podnětů občanů v rámci působnosti odboru. Způsob vyřízení oznamuje tajemníkovi úřadu.
 7. Spolupracuje s předsedy příslušných komisí rady města a výborů zastupitelstva města, poskytuje jim pomoc při plnění úkolů.
 8. Zastupuje úřad navenek - na svěřeném úseku působnosti v rozsahu tohoto organizačního řádu, popřípadě v rozsahu konkrétního pověření statutárního města nebo úřadu.
 9. Ve smyslu zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je povinen zajistit fungování vnitřního kontrolního systému v rámci vymezených povinností, pravomocí a odpovědností.
 10. Je povinen podávat starostovi města včasné a spolehlivé informace o výsledcích dosahovaných při plnění stanovených úkolů v oblasti finančního řízení, o vzniku významných rizik, o závažných nedostatcích v činnosti orgánu veřejné správy a o plněných opatřeních k jejich nápravě (§ 25 zákona 320/2001 Sb.).
 11. Vedoucí odboru je odpovědný za zajištění vlastní zastupitelnosti v době své nepřítomnosti na pracovišti. Určuje svého zástupce se souhlasem tajemníka.

 

Čl. IX.

Úředníci

 

 1. Uředníci jsou začleněni do odborů.
 2. Úředníci jsou podřízeni tajemníkovi a bezprostředně příslušnému vedoucímu odboru.
 3. Vykonávají svou činnost v souladu se zákony, ostatními právními předpisy, včetně usnesení vlády ČR, směrnic a instrukcí ústředních orgánů státní správy, jakož i pracovním řádem úřadu a svou pracovní smlouvou. Konkrétní pracovní povinnosti jsou jim stanoveny v písemné pracovní náplni.

 

Čl. X.

Okruhy činností jednotlivých odborů

 

Odbor organizačně správní a finanční

 

Na úseku matriky

 

 • vede matriku a vydává matriční výpisy z knihy narozených, zemřelých a knihy manželství
 • přijímá žádosti o uzavření manželství, organizačně zabezpečuje obřady, vydává doklady o těchto obřadech
 • vydává osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině - zasílání dokladů zvláštní matrice Brno
 • vydává rozhodnutí o změně jmen a příjmení
 • ověřuje kopie listin a podpisy na listinách dle zákona 41/93 Sb.
   
Na úseku správním

 

 • plní úkoly organizačního zabezpečení voleb do zastupitelských sborů všech stupňů včetně voleb komunálních a referenda, vyhlášeného místního referenda a realizaci jeho výsledků podle platných zákonů, nařízení a směrnic
 • vede evidenci přestupků a zajišťuje přestupkové řízení u přestupků proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, zabezpečuje práci přestupkové komise, zajišťuje přestupkové řízení v rámci přenesené působnosti
 • vede evidenci obyvatel v obci, vede ohlašovnu a evidenci pobytu občanů v obci, zajišťuje organizační záležitosti sčítání lidu, uložené výkonem státní správy
 • vede evidenci čísel popisných
 • vydává rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu
 • ověřuje žádosti o vydání osvědčení o státním občanství a vede evidenci odeslaných žádostí
 • ověřuje žádosti o výpis z trestního rejstříku a vede evidenci odeslaných žádostí
 • vede podatelnu, výpravnu a spisovnu, koordinuje spisovou službu úřadu včetně skartačního řízení, zabezpečuje rozmnožování spisového materiálu
 • plní funkci sekretariátu starosty a tajemníka
 • zabezpečuje tiskopisy a ostatní materiál pro výkon administrativních prací městského úřadu
 • zabezpečuje vnitřní vybavení a technické potřeby MěÚ
 • obsluhuje úřední desku a informační tabule
 • zajišťuje vydávání Zpravodaje
   
Na úseku personálním

 

 • vede osobní agendu pracovníků MěÚ včetně prací spojených s přijímáním a propouštěním pracovníků
 • provádí a eviduje všechny změny pracovních smluv
 • organizuje a zajišťuje doškolování a vzdělávání úředníků a ostatních pracovníků městského úřadu
 • eviduje docházku a čerpání dovolených
 • zařazuje úředníky a ostatní zaměstnance do platových tříd a stupňů dle platných předpisů, sleduje platové postupy pracovníků MěÚ, navrhuje výši osobních příplatků a případné odměny
   
Na úseku finančním

 

 • sestavuje návrh rozpočtu v souladu s požadavky a potřebami města dle podkladů jednotlivých odborů městského úřadu a finančního výboru a zajišťuje jeho projednání zastupitelstvem města a jeho zveřejnění
 • zabezpečuje hospodaření podle rozpočtu, navrhuje odůvodněné změny v rozpočtu v závislosti na změnách v příjmové a výdejové části
 • sleduje skutečné plnění příjmů a výdajů rozpočtu, zabezpečuje rozpočtová opatření
 • provádí měsíční rozbory plnění rozpočtu a navrhuje opatření
 • navrhuje požadavky dotací a potřebu úvěrů
 • zpracovává vyúčtování hospodaření za uplynulý rok, zajistí jeho přezkoumání okresním úřadem nebo auditorem a jeho zveřejnění
 • zabezpečuje platební vstup s peněžními ústavy, zajišťuje zaúčtování všech účetních dokladů v požadovaných termínech
 • účetně zpracovává příjmy a výdaje města
 • zabezpečuje měsíční proúčtování pokladny
 • zabezpečuje výplatu mezd do 10. následujícího měsíce
 • provádí kontrolu a likvidaci vyúčtování cestovních nákladů pracovníků MěÚ
 • zabezpečuje výběr finančních prostředků na veškeré hotovostní platby MěÚ včetně výplaty mezd; zabezpečuje odvod hotovosti na účet
 • vede pokladní deník s rozúčtováním všech příjmů a výdajů podle druhů
 • zabezpečuje nákup cenin a zodpovídá za hospodaření s nimi
 • má hmotnou odpovědnost za finanční prostředky městské pokladny
 • zajišťuje evidenci a výběr místních poplatků
 • vydává rybářské lístky
 • eviduje a sleduje včasné úhrady nájemného z nebytových prostor MěÚ; provádí zúčtování ostatních nákladů dle uzavřených smluv
 • eviduje zúčtovatelné tiskopisy k používání městského úřadu
 • provádí průběžnou finanční kontrolu dle Systému finanční kontroly MěÚ Kaznějov odst. 4.1.2 a následnou kontrolu dle odst. 4.1.3
   
Na úseku sociálních věcí

 

 • doporučuje a zpracovává podklady pro pečovatelskou službu, doporučuje umístění občanů do domova důchodců
 • sleduje životní jubilea starších občanů města, zajišťuje pro ně gratulační, případně dárkové akce - vše se souhlasem jubilantů
 • zajišťuje úklid a služby v DPS,
 • zajišťuje dovoz obědů důchodcům do DPS i do domácností
 • zajišťuje služby (praní prádla, nutné pochůzky, nákupy) pro pečované občany
   
Na úseku kultury a školství

 

 • sleduje hospodaření příspěvkových organizací - Základní škola Kaznějov, Mateřská škola Kaznějov sídliště, Mateřská škola Kaznějov u továrny; spolupracuje s nimi a zabezpečuje jejich provoz finančně
 • spolupracuje s místním kronikářem a zabezpečuje jeho činnost finančně
 • zabezpečuje evidenci kulturních pořadů, zábav a hudebních produkcí ve městě
 • sleduje hospodaření kina
 • podporuje činnost divadelního souboru Štace
 • spolupracuje s místním klubem důchodců
 • spolupracuje se společenskými organizacemi
   
Na úseku městské knihovny

 

 • zajišťuje péči o knihovní fond
 • zajišťuje obnovu knihovního fondu a vyřazení starého knihovního fondu
 • zajišťuje akce pro školy
 • zajišťuje přístup veřejnosti k Internetu
   

Technický odbor (výstavba, ŽP, majetek města, bytové hospodářství)

 

Na úseku správy majetku města

 

 • zabezpečuje správu, opravy a údržbu nemovitého i movitého majetku města
 • zabezpečuje opravy a údržbu veřejných budov v majetku města, zabezpečuje opravy a údržbu školní budovy, předškolních zařízení, kina
 • řídí činnost brigádních pracovníků údržby
 • zabezpečuje opravy a údržbu veřejných prostranství, komunikací a chodníků na území města
 • zabezpečuje údržbu zeleně, dohlíží na využívání nezastavěných pozemků na území města
 • zabezpečuje funkci hřbitova a dbá o jeho vzhled
 • je odpovědný za řádnou evidenci nemovitého i movitého majetku města a provádění jeho inventarizace
 • předměty a materiál navržený k vyřazení dává k posouzení kontrolnímu výboru -likvidační komisi, navrhuje prodejní cenu, zajišťuje realizaci prodeje případně likvidaci dle rozhodnutí rady města
 • dozírá na řádnou funkci sítí - veřejné osvětlení, kanalizace, vodovody, plynovod, včetně jejich zavedení rozšíření a modernizace a u správců příslušných sítí zabezpečuje jejich řádný stav a funkci
 • dohlíží na využívání veřejných prostranství, povoluje překopy komunikací a cest
 • eviduje žádosti na prodej a pronájem nemovitého majetku města, předkládá je se všemi náležitostmi zastupitelstvu města
 • zabezpečuje podklady pro zpracování smluv na pronájem a prodej nemovitého majetku města - pozemky, stavby, nebytové prostory, zajišťuje dodání všech příslušných podkladů a stanovuje podmínky, eviduje tyto dohody a smlouvy
 • předkládá podklady pro sestavení rozpočtu příslušných kapitol, dohlíží na jeho plnění a v případě potřeby předkládá návrhy na jeho změny finančnímu výboru
 • zajišťuje předběžnou kontrolu dle Systému finanční kontroly MěÚ dle odst.4.1.1.
   
Na úseku bytovém

 

 • zajišťuje pravidelnou kontrolu žádostí o přidělení bytu, o směnu bytu, prověřování jejich opodstatněnosti a soulad se zákony a vyhláškami
 • rozhoduje o provedení oprav a údržby bytového fondu
 • připravuje pro radu města podklady pro rozhodnutí o přidělení bytu
 • kontroluje fakturace a výdaje na provozní údržbu a opravy bytového fondu
 • vyhotovuje na základě rozhodnutí rady smlouvy o pronájmu městského bytu
 • sleduje včasné uvolňování bytů a odpovídá za včasné přidělení bytů
 • na úseku bytového hospodářství zajišťuje i další činnosti, vyplývající z platných zákonů, vyhlášek a směrnic
   
Na úseku investiční činnosti

 

 • zajišťuje investiční činnost při opravách a rekonstrukcích majetku města
 • organizuje výběrová řízení pro výběr dodavatele projekčního řešení nebo jeho zpracovatele a dodavatele stavby
 • vykonává investorskoinženýrskou činnost ve fázi přípravy, realizace a předání staveb
 • připravuje podklady pro jednání výborů, komisí, rady města a zastupitelstva
 • plní úkoly pořizovatele územního plánu podle pokynů zastupitelstva a rady města
   
Na úseku územního řízení

 

 • připravuje a zabezpečuje územně-plánovací doklady, perspektivní a dlouhodobou koncepci výstavby města
 • navrhuje vypisování výběrového řízení na realizaci záměrů výstavby města
 • eviduje záměry stavebníků podléhající ohlašovací povinnosti a sděluje jim případné námitky
 • vede řízení a vydává povolení na umístění reklamních a informačních zařízení
 • nařizuje vlastníkům odstranění všech staveb postavených v rozporu se zákonnými předpisy
 • přiděluje čísla popisná po kolaudaci staveb; kopii předává pracovnici vedení evidence obyvatel
   
Na úseku ochrany životního prostředí

 

 • vykonává státní správu na úseku vodního hospodářství dle platných předpisů a zákonných ustanovení
 • upravuje, omezuje, případně zakazuje obecné využívání povrchových vod, sleduje využívání zdrojů pitné vody, rozhoduje o omezení odběru v případě nedostatku pitné vody
 • vydává rozhodnutí ke kácení stromů rostoucích mimo les, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy
 • vydává rozhodnutí o zpoplatnění malých zdrojů znečištění
   
Na úseku správní agendy

 

 • eviduje stavby, stavební povolení a rozhodnutí včetně právních mocí rozhodnutí
 • eviduje demolice a kolaudace
 • eviduje mapové a písemné operáty nemovitostí, spolupracuje s Katastrálním úřadem Plzeň-sever, pracoviště Kralovice, s Pozemkovým úřadem a s Pozemkovým fondem
 • archivuje projektové a stavebně -správní dokumentace povolených staveb
 • vede kompletní spisovou agendu odboru
   
Na úseku vnitřní finanční kontroly

 

 • dbá na efektivní, hospodárné a účelné nakládání s finančními prostředky
 • při předběžné kontrole sleduje, zda operace odpovídají stanoveným úkolům (usnesení zastupitelstva a rady města)
 • zda je postup v souladu s právními předpisy a krytí schváleným rozpočtem

 

Čl. XI.

Dělnické profese

 

Správce budovy

 

 •  pořádek kolem budovy MěÚ a další úkoly vyplývající z pracovní náplně
   
Pracovníci hospodářského dvora

 

 • zajišťují úklid obce, údržbu zeleně, úklid černých skládek, kontrolu dětských hřišť, údržbu hřbitova, příjem a likvidaci odpadů v hospodářském dvoře
 • zajišťují údržbu mechanizmů pro údržbu města
   
Uklízečky

 

 • zajišťují kompletní pořádek v budově MěÚ, knihovny a DPS

 

Čl. XII.

Vnitřní vztahy mezi odbory, součinnost a zásady vzájemné spolupráce


1.Odbory jsou povinny v rozsahu své působnosti vzájemně spolupracovat a poskytovat si informace o úkolech, které plní, vydávat stanoviska a posudky potřebné pro ostatní odbory, projednávat s nimi záležitosti týkající se úkolů spadajících do jejich kompetence.
2.Spolupráce mezi odbory se uskutečňuje na úrovni tajemníka, vedoucích odborů a úředníkůjednotlivých odborů formou ústních dotazů, písemných stanovisek a porad.

Všechny odbory spolupracují zejména:

 

 • při sestavování rozpočtu, provádění jeho rozpisu a při zabezpečení kontroly ve smyslu zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • při plnění příjmové stránky rozpočtu
 • při včasném vyřizování úhrady faktur
 • při provádění inventarizace majetku města
 • při evidenci finančních dotací městu
 • ve věcech majetku a investic města
 • ve věcech nakládání s majetkem města
 • při evidenci smluv uzavřených městem a právnickými osobami, příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je město
 • při řešení materiálně technického vybavení pracovišť
 • v otázkách péče o zaměstnance, bezpečnosti práce a požární ochrany
 • při přípravě zasedání rady a zastupitelstva města a při kontrole plnění jejich usnesení
 • při zajišťování vedení spisové agendy v souladu s platným spisovým a skartačním řádem
 • při zajišťování informovanosti občanů prostřednictvím úřední desky, Kaznějovského zpravodaje a Internetu
 • při organizaci voleb, sčítání lidu a referenda na území města
 • při sestavování plánu vzdělávání úředníků dle zvláštního zákona
 • při zajišťování úkolů souvisejících s přípravami obrany státu a při řešení mimořádných situací dle pokynů starosty a tajemníka
   
Všichni zaměstnanci odpovídají zejména za:

 

 • úplnost movitého a nemovitého majetku vedeného dle inventárních seznamů a odpovídají za hospodaření s tímto majetkem a jeho ochranu
 • hospodaření s finančními prostředky dle schváleného rozpočtu z hlediska dodržování zásad hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti a za dodržování rozpočtové a finanční kázně
 • zpracování dílčích pololetních a ročních rozborů hospodaření na svěřeném úseku
 • kontrolní činnost ve svěřených oblastech působnosti, o závažných poznatcích z kontrolní činnosti informují tajemníka
 • organizaci a způsob vedení spisové agendy v souladu s platným spisovým a skartačním řádem
 • dodržování zvláštních předpisů při práci s utajovanými skutečnostmi

 

Čl. XIII.

Závěrečná ustanovení


1. Nedílnou součástí organizačního řádu jsou tyto přílohy:◦pracovní náplně

 

 • zařazení pracovníků ve třídě 1 - 4
 • pravidla pro zajištění přístupu k informacím z.č. 106/1999 Sb.
 • směrnice pro oběh účetních dokladů
 • pracovní řád
 • spisový a skartační řád
 • vnitřní kontrolní systém
 • pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování petic
 • tvorba a čerpání sociálního fondu
 • jednací řád výborů ZM
 • jednací řád RM
 • jednací řád ZM
   

2.Organizační řád Městského úřadu Kaznějov byl schválen radou města dne 03.03.2004 a nabývá účinnosti 03.03.2004.


3.Dnem 03.03. pozbývá platnosti Organizační řád MěÚ Kaznějov, schválený 23.1.2001

 

Ing. Petr Sýkora - starosta

Eliška Růžková - tajemnice

 

V Kaznějově 03.03.2004
 

struktura Měú

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 215
TÝDEN: 449
CELKEM: 595876